هنجار شکنی
یکی از مباحث بسیار جدی در زمینه رفتارشناسی در بعد فردی و اجتماعی، بحث عادت است. عادت در لغت به رفتاری گفته می شود که انسان به آن خو گرفته باشد. منظور از مطرح کردن دو بعد فردی و اجتماعی اولاً تسهیل مطالعه از رهگذر ارائه یک مفهوم در دو مقیاس متفاوت است حال آنکه این دو مقیاس یعنی فرد و جامعه از منظر روانشناسی سیاسی اینگونه در نظر گرفته می شود که هر فرد یک جامعه است و موارد تشابه این دو در بحث مذکور مفصلاً توضیح داده شده است.
اما منظور دوم ما از قائل شدن دو بعد فردی و اجتماعی برای رفتار نگریستن به این واژه از دو دیدگاه کاملاً متفاوت است؛ یکی رفتاری که علم فیزیک و در نگاه وسیع تر علوم تجربی بدان معتقد است یعنی هر عملی که از موجود زنده سر می زند و دوم رفتاری که علومی همچون روانشناسی و جامعه شناسی در حوزه علوم انسانی می گویند یعنی عملی که از انسان سر می زند و با یک معنی درونی توام است. اگرچه این دو تعریف در نگاه نخست فاصله زیادی از یکدیگر دارند، اما پل پیوند این دو تعریف می تواند همان واژه عادت باشد.